Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
378 027 040
724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Podporujeme projekty

Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Atletika pro děti

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Se školou na golf

Pohár vědy

Celé Česko čte dětem

Tvořivá školka 

Povinně zveřejňované informace

Následující informace jsou zveřejňovány v souladu se zákonem č. 109/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1.

Úplný název povinného subjektu

Oficiální název 

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Důvod a způsob založení

3.

Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail.

Kontaktní spojení

4.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby.

Bankovní spojení

5.

Identifikační číslo organizace.

70880093

6.

Dokumenty

1. Seznam hlavních dokumentů

2. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

Dokumenty

Rozpočet

7.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Osobně, písemně na adresu školy.

8.

Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů.

Směrnice při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

9.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat do 30 dnů od:
- odkázání na zveřejněnou informaci,
- odložení žádosti,
- sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace.

Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu, tj. ZŠ Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace, Národní 1, 312 00 Plzeň.
Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.

Pokud je podáváno odvolání či je podávána stížnost elektronicky na adresu skola@zsujezd.plzen-edu.cz, musí být odvolání elektronicky podepsáno a stížnost elektronicky podepsána.

10.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

1. Neoficiální úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

2. Právní předpisy statutárního města Plzně (jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu v úředních hodinách)

3. Vybrané právní předpisy České republiky

Nejdůležitější předpisy:

 
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

Právní předpisy města

 

Vybrané právní předpisy ČR

11.

Sazebník úhrad za poskytování informací.

Sazebník úhrad

12.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zprávy

 

vytisknout stránku
Design by SITMP